Tillbaka

KSV NIMA Nanoparticle Deposition

Langmuir- Blodgett och Langmuir-Schaefer används för att skapa funktionella ytbeläggningar med nanopartiklar. Med den här tekniken kan specifika ytegenskaper såsom optisk reflektivitet, biokompabilitet, vätbarhet, konduktivitet, vidhäftning m.fl. designas.

Nanoparticle Deposition består av:

  • Langmuir-Blodgett medium-tråg
  • MicroBAM
  • Langmuir Schaefer horisontell substrathållare


Langmuir-Blodgett/Schaefer har en rad fördelar vid jämförelse med andra coating-tekniker:

  • Exakt kontroll över packningstäthet
  • Exakt kontroll av filmtjocklek
  • Homogen beläggning över stora ytor
  • Systemet jobbar i normal rumsmiljö
  • Multilager med varierande lagerstruktur kan skapas
  • Flexibilitet i val av partiklar/molekyler och substrat
  • Filmens kvalitet, packningstäthet och packningsmönster kan optiskt kontrolleras innan överföring till substrat.


Kombinerat med en MicroBAM kan man förutom att avläsa fasövergångar och optimal packningsdensitet i en isoterm också följa förloppet visuellt.
Filmens kvalitet, packningstäthet och packningsmönster kan kontrolleras innan överföring till substrat. På så sätt undviks onödig tid och arbete med att deponera undermåliga filmer.
Vid optimering av parametrar för din coating-process är en visuell bild till stor hjälp. Se effekt av parametrar som barriärernas kompressionshastighet, väntetid, temperatur och subfasens sammansättning.
MicroBAM-kameran ger en spatial upplösning på 12 mikrometer, vilket tillsammans med ett brett synfält, ger ett optimalt system för att se filmers homogenitet och studera domäner. Du kan ta stillbilder när du vill manuellt eller automatiskt som en funktion av tid eller yttryck.

Kvalitet

LB-trågen, inklusive brunn för LB, tillverkas ur ett enda stycke PTFE, vilket underlättar rengöring och eliminerar risken för kontaminering från limmer och ytbeläggningar. För säker och högkvalitativ användning kommer systemen med:
Justerbara ben – oberoende av var du ställer tråget kan du skapa en horisontell yta
Lokaliseringsstift för trågplacering – oavsett vilket av de utbytbara trågen du använder, monteras det alltid i korrekt position i ramen
Lägesbrytare för barriärer – du behöver inte oroa dig för att köra sönder barriär, skada motor eller andra delar av systemet
Översvämningskanal – eventuell vätska som rinner över kanten på ditt tråg hamnar inte på labb-bänken, utan fångas upp av en yttre kanal, som går runt hela tråget.
Termostaterbara tråg för konstant och relevant temperatur

Användarvänlighet och Support

Biolin Scientific Langmuir och Langmuir-Blodgett mäter ytspänning/surface pressure med hjälp av vågbaserad Wilhelmy-metod, där du kan välja att använda Wilhelmy-plattor av papper (engångs) för att undvika rengöring och kontamineringsrisk. KSV NIMA mjukvara innehåller alla funktioner för att styra och analysera, inklusive de olika karakteriserings-modulerna.

Teknik

Langmuir (L) och Langmuir-Blodgett (LB) och Langmuir-Schaefer (LS) kan skapa och analysera filmer som är så tunna som ett molekyllager med full kontroll över packningstäthet.
Detta görs genom att sprida molekyler på en vätskeyta (oftast, men inte enbart vattenfas) och sedan komprimera ytan med rörliga barriärer. Barriärerna förs samman till det att molekylerna som initialt är så långt ifrån varandra att de kan jämföras med gasfas, via vätskefas till att de är så tätt packade att de kan anses vara ett flytande två-dimensionellt fast material. Samtidigt som detta görs mäts yttrycket och man kan följa förloppet genom en isoterm där yttrycke plottas mot specifik yta (hur stor yta varje molekyl upptar).

Överföring till ett vertikalt nedfört substrat (Langmuir-Blodgett) eller ett horisontellt doppat substrat (Langmuir-Schaefer) sker sedan med stor precision samtidigt som barriärerna är aktiva och håller packningstätheten konstant. På det sättet kan mycket homogena och perfekta molekylära filmer överföras. Processen kan upprepas flera gånger med samma eller olika molekyler/partiklar och på så sätt kan multilager skapas med stor kontroll av packningstäthet och filmtjocklek.

Tillbaka

Kontaktperson

Ulrika Lundgren
Produktspecialist
"Kontakta mig gärna så hjälper jag till"